من محمد مهدي قانعي پور متولد 1327، از کودکي نقاشي را بعنوان يک سرگرمي شروع کردم و در جواني بدون آنکه در محضر استادي باشم، با نگاه کردن به سايه روشنهاي موجود در نقاشي بزرگان اين کار را دنبال کردم. هميشه با سعي و خطا اين مسير را تا به امروز طي کرده ام. شناخت رنگها و ترکيب آنها راه طولاني و سرگرم کننده و گاهاً مايوس کننده نيز بود. امروز کارهايم با توجه به اقتباس از استادان بزرگ نقاشي ايران و خارج مورد علاقه خودم و خانواده ام شده است.